Bass Lake Taverne & Inn | 426 South Street, Chardon, OH | (440) 285-3100